logo_s.jpg (5277 bytes)

 

POLSKI INSTYTUT WINOROŚLI I WINA


strona główna | o nas | prace Instytutu | Konwent Polskich Winiarzy | inne strony www | kontakt


Statut Fundacji Polski Instytut Winorośli i Wina z siedzibą w Krakowie

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja Polski Instytut Winorośli i Wina, zwana dalej Fundacją posiada osobowość prawną.

2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.

1. Fundacja została ustanowiona przez:

1) pana Wojciecha Bosaka, ur. 25.02.1965 r. w Krakowie,

2) pana Wiktora Bruszewskiego, ur. 21.04.1952 r. w Warszawie,

3) pana Romana Myśliwca, ur. 17.02.1948 r. w Trzcinicy,

4) pana Wojciecha Włodarczyka, ur. 05. 07. 1949 r. w Warszawie,

zwanych dalej Fundatorami,

2. Kapitał założycielski Fundacji wynosi 4 000,- PLN (cztery tysiące złotych), z czego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się 1 500,- PLN (tysiąc pięćset złotych).

3. Kapitał założycielski Fundacji został wniesiony przez Fundatorów w gotówce.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W realizacji swoich celów statutowych Fundacja może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Fundacja może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Wzór odznaki i pieczęci określi Zarząd.

§ 5.

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II - Cele i zasady działania

§ 6.

Celem Fundacji jest odrodzenie tradycji uprawy winorośli i przetwórstwa winogron w Polsce, w tym produkcji win gronowych, jako części historycznego dziedzictwa oraz elementu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.

Do celów szczegółowych Fundacji należy:

1) popularyzacja uprawy winorośli w Polsce i produkcji krajowych win gronowych,

2) pomoc merytoryczna i organizacyjna przy zakładaniu i prowadzeniu winnic oraz organizacji przetwórstwa winogron i agroturystyki winiarskiej,

3) szerzenie fachowej wiedzy na temat uprawy winorośli i winiarstwa,

4) dbanie o wysoką jakość produkcji oraz promowanie krajowych win gronowych w kraju i zagranicą,

5) popularyzacja przyjaznych dla środowiska metod uprawy i produkcji,

6) popularyzacja kultury wina, w tym szczególnie polskich tradycji winiarskich oraz ochrona zabytków polskiego winiarstwa,

7) poprawa jakości życia na wsi i wsparcie właścicieli małych gospodarstw rolnych,

8) propagowanie i wdrażanie zrównoważonego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego na terenach wiejskich oraz ochrona krajobrazu i środowiska naturalnego,

9) wspomaganie procesów integracyjnych z Unią Europejską.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) podejmowanie, prowadzenie, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju upraw winorośli i przetwórstwa winogron w Polsce, ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi, szczególnie w kontekście procesów integracyjnych z Unią Europejską,

2) promowanie różnorodnych form działalności mogących przyczynić się do poprawy warunków ekonomicznych miejscowości i regionów, przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego,

3) współpracę z organizacjami społecznymi i samorządowymi,

4) prowadzenie działalności wydawniczej, obejmującej wydawanie i rozpowszechnianie książek, czasopism, druków ulotnych, materiałów audiowizualnych, itp. oraz działalności informatycznej,

5) organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań, dyskusji, seminariów, wystaw, targów i pokazów, itp.

6) organizowanie szkoleń i kursów oraz prowadzenie poradnictwa, konsultacji i ekspertyz,

7) prowadzenie i wspieranie badań naukowych i wdrożeń,

8) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

9) propagowanie idei Fundacji w środkach masowego przekazu i w internecie,

10) współdziałanie z władzami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Fundacji,

11) opiniowanie aktów prawnych i decyzji administracyjnych dotyczących uprawy winorośli i wyrobu krajowych win gronowych, jak również rozwoju obszarów wiejskich,

12) występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych oraz innych organizacji i instytucji, w tym międzynarodowych, oraz opiniowanie ich działań, w celu kształtowania norm prawnych, społecznych i etycznych, dotyczących uprawy winorośli i winiarstwa, poszanowania wartości kulturowych i przyrodniczych, możliwości wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich i lokalnych podmiotów gospodarczych.

§ 8.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony na inne cele.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1) Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;

2) Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych;

3) Usługi w zakresie badań i analiz technicznych;

4) Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia.

§ 9.

Dla prowadzenia swoich spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.

Rozdział III - Organy Fundacji

§ 10.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 11.

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków.

2. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród Fundatorów lub spoza ich grona.

3. W skład pierwszego Zarządu wchodzą następujące osoby: Pan Roman Myśliwiec - Prezes Zarządu, Pan Marek Jarosz - Wiceprezes Zarządu, Pan Wojciech Bosak - Członek Zarządu.

4. Kolejne Zarządy powołują i odwołują Fundatorzy w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

5. Fundatorzy powołują spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

§ 12.

1. Kadencja w Zarządzie Fundacji trwa trzy lata.

2. Mandat Członka Zarządu w trakcie kadencji wygasa na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze stanowiska.

3. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie trwania kadencji Fundatorzy powołują na jego miejsce nowego Członka Zarządu, w trybie określonym w § 11. ust. 4 Statutu.

4. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

5. Fundatorom, służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jej członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.

§ 13.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) realizacja celów Fundacji,

2) określanie szczegółowych kierunków działania,

3) ustalanie budżetu i preliminarzy,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,

6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i zaciąganiu zobowiązań finansowych,

7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 14.

1. Funkcje w Zarządzie pełnione są społecznie, co nie wyklucza możliwości zwrotu udokumentowanych kosztów związanych z pełnieniem funkcji.

2. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące.

5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum). Głosowanie tajne odbywa się w sprawach personalnych oraz na wniosek choćby jednego z członków Zarządu.

6. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 15.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji są upoważnieni łącznie Prezes Zarządu wraz z Wiceprezesem Zarządu lub Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu.

Rozdział IV - Majątek i fundusze

§ 16.

Majątek Fundacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze a także prawa autorskie i pokrewne.

§ 17.

1. Źródłami majątku Fundacji są:

1) kapitał założycielski Fundacji wniesiony przez Fundatorów,

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,

3) dotacje,

4) darowizny, zapisy i spadki,

5) wpływy z działalności statutowej,

6) wpływy z działalności gospodarczej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Fundacji. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na ten rachunek.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 18.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział V - Zmiana statutu i rozwiązanie Fundacji

§ 19.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmują Fundatorzy większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (kworum).

2. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 20.

1.Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmują Fundatorzy większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (kworum) określając sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Fundacji.

2. (wykreślony)

3. O ile uchwała o rozwiązaniu Fundacji nie stanowi inaczej, likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu.

4. Likwidatorzy odpowiedzialni są za przeprowadzenie likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałą Fundatorów.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Fundacji, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. Z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

 

powrót do strony głównej »

 

 


© copyright by Polski Instytut Winorośli i Wina 2012 | wszelkie prawa zastrzeżone |
strona główna |
o nas | prace Instytutu | Konwent Polskich Winiarzy | inne strony www | kontakt